Rekomendacja U wchodzi w życie za 14 dni. Koniec z oszukiwaniem przez banki na ubezpieczeniach.

Za 14 dni wchodzi w zycie Rekomendacja U przygotowana już w czerwcu 2014r przez KNF. Konsumenci musza być jak najbardziej świadomi tych zmian gdyż ograniczy to niecny proceder występowania banku w roli ubezpieczyciela, ubezpieczającego, pośrednika a nawet ubezpieczonego. Wymuszenie ubezpieczenia nie będzie juz możliwe, klient będzie mógł przynieść własne (z rynku konkurencyjnego) ubezpieczenie na takich samych warunkach jakich wymaga bank. Skończy się ubieranie klienta w lokaty 0% z ubezpieczeniem.


Najbardziej interesujące zapisy:

Rekomendacja 7
Bank powinien prowadzić działalność w sposób nie powodujący wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności bank powinien zapewnić, że nie będzie dochodziło do jednoczesnego, w tym faktycznego, występowania banku jako ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

7.1. Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie – przy tej samej umowie – występować jako pośrednik ubezpieczeniowy. Jednoczesne, nawet faktyczne, występowanie banku jako ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego w ujęciu przedmiotowym należy uznać za niedopuszczalne.
itd.

Rekomendacja 10
W przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, klient lub jego spadkobiercy powinni mieć zapewnioną możliwość bezpośredniego dochodzenia roszczeń w sytuacji, kiedy bank jest podmiotem uprawnionym do dochodzenia wypłaty świadczenia od zakładu ubezpieczeń i podejmie decyzję o nieskorzystaniu z tego uprawnienia. Bank powinien umożliwić klientowi samodzielne dochodzenie roszczenia.

[Skończy się sytuacja w której bank nie jest zainteresowany realizacja polisy np z tytułu śmierci, tylko ciągnie po sądach spadkobierców do spłaty kredytu .... bo tak]

Rekomendacja 11
W przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczającym, bank powinien podejmować działania w interesie klienta lub jego spadkobierców.

Rekomendacja 13
Bank powinien zapewnić swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient zamierza skorzystać. Dla akceptacji przez bank ochrony ubezpieczeniowej decydujące powinny być kryteria wynikające z wymaganego przez bank zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Rekomendacja 14
Bank nie powinien odmawiać zaakceptowania jako zabezpieczenia ekspozycji kredytowej ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez klienta Bank nie może narzucać wymogu przystąpienia przez klienta do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający. Bank nie powinien
akceptować ochrony ubezpieczeniowej, która nie spełnia wymaganego przez bank zakresu ochrony. Rekomendacja nie dotyczy ubezpieczeń interesu banku.

Rekomendacja 17
Bank będący ubezpieczającym może otrzymywać od klienta wyłącznie zwrot kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia.

Rekomendacja 18
Wynagrodzenie banku z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych powinno być ustalane przy uwzględnieniu wysokości ponoszonych przez bank kosztów.

Rekomendacja 19
Bank powinien jednoznacznie wskazywać klientowi czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego.

Pełna treść zbioru rekomendacji U wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych rekomendacji .


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.